REKLAMATION

IBLAND BLIR DET TYVÄRR FEL

Vi försöker alltid att vara övertydliga i vår kommunikation men visst blir det ändå missförstånd och fel ibland. Det viktigaste är att vi så snabbt som möjligt skall rätta till det fel eller de missförstånd som uppstår.

DET HÄR SKA VI SOM BILVERKSTAD UPPFYLLA

Som konsument har du ett skydd av konsumenttjänstlagen när du beställer en service eller reparation av ditt fordon hos en verkstad. Lagen är tvingande vilket betyder att verkstaden inte får ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger.

Lagskyddet innebär att verkstaden ska:

  • Utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman och följa de anvisningar som är framtagna för fordonet av tillverkaren.
  • Se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning
  • Ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd
  • Tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte avtalat något annat
  • Informera dig om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete
  • Avråda dig från att utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras.
FAKTA

§  Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden.

§  En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet.

§  En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid.

§  Reklamationen får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades.

SÅ HÄR gör du!

1. Kontakta verkstaden du besökt så snart som möjligt, helst via mejl då det är lättare att skriva ned tydligt vad du önskar reklamera och varför.

2. Vi kontaktar dig och går igenom ärendet med dig.

3. För att kunna konstatera något behöver vi ta in bilen på undersökning igen så vi bokar en tid för detta med dig.

4. Om det under undersökningen visar sig att vi som verkstad gjort något fel så åtgärdar vi självklart felet kostnadsfritt. Skulle det visa sig vara ett nytt fel står du som kund för reklamations-undersökningsavgiften.

5. Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska du kontakta oss för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas.

6. Om vi inte skulle komma överens alls kan det vara idé att låta någon annan verkstad titta på bilen för att få ett opartiskt utlåtande om felet. Den undersökningen betalar du som kund.

7. Om du och verkstaden inte kommer överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vårt företag har som policy att alltid följa alltid ARN´s beslut.

8. Skulle du som kund vända dig till annan verkstad för att utföra åtgärden utan att ha inhämtat vårt godkännande kan du inte förvänta dig ersättning.